فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود
مواد غذایی اصلی مورد نیاز گیاهان

مواد مغذی اصلی گیاهان عناصری هستند که گیاهان برای رشد مناسب به آن ها نیاز دارند.

16 عنصر به عنوان عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان شناخته شده اند ان 16 عنصر به شرط زیر هستند:

 1. کربن C
 2. اکسیژن O
 3. هیدروژن H
 4. ازت N
 5. فسفر P
 6. پتاسیم K
 7. کلسیم Ca
 8. منگنز Mn
 9. منیزیم Mg
 10. گوگرد S
 11. آهن Fe
 12. روی Zn
 13. مس Cu
 14. بور B
 15. مولیبدن MO
 16. کلرCl

گیاهان کربن اکسیژن و هیدروژن را از هوا و از طزیق برگ ها دریافت می کنند.

باکتری هایی وجود دارند که ازت هوا را در گیاه به آمونیوم تبدیل می کنند و توسط گیاه جذب می شوند به این فرآیند nitrozhen ficsetion نامیده می شوند

مواد غذایی گیاهان را به سه دسته تقسیم می شوند :

 1. مواد غدایی اولیه (ماکرو)
 2. مواد غذایی ثانویه 
 3. مواد غذایی میکرو 

این طبقه بندی بر حسب مقدار جذب مورد نیاز این مواد توسط گساه انجام شده است . گیاهان به مواد غذایی اولیه (ماکرو) به میزان زیاد نیاز دارند. مواد غذایی ثانویه به مقدار کمتری توسط گیاه جذب میگردد و مواد غذایی نیترو به مقدار بسیار کم توسط گیاه جذب می گردند قابل توجه هست بدانیم که این موضوع بدان معنی نیست که عناصر میکرو از اهمیت کم تری برای گیاه برخوردار است کم بود 1 عنصر میکرو (ماده غذایی میکرو به همان اندازه رشد گیاه را می تواند محدود کند که کمبود یک ماده ماکرو (ماده غذایی ماکرو ) را می تواند تاثیر داشته باشد.

مواد غذایی اولیه ( ماکرو) عبارت اند از ازت فسفر پتاس کربن هیدروژن و اکسیژن . مواد غذایی ثانویه عبارت اند از کلسیم گوگرد و منگنز مواد غذایی میکرو عبارت اند از : آهن بور منیزیم روی مس مولیبدن و کلر 

مقدار متوسط هر یک از این مواد غذایی مورد نیاز گیاه به شرح زیر هستند:

مواد غذایی اولیه :

ازت N  از 60 گرم تا 220 گرم درمتر مربع در سال

فسفرp  از 10 گرم تا 26 گرم در هر متر مربع در سال 

پتاسیم K  از 60 گرم تا 185 گرم ردرهر متر مربع در سال  

مواد غذایی ثانویه :

کلسیم Ca از 18 تا 55 گرم در هر متر مربع در سال 

منیزیم Mg از 10 تا 20 گرم در هر متر مربع در سال

گوگرد S از 10 تا 20 گرم در هر متر مربع در سال

مواد غذایی میکرو:

آهن Fe  از 0/073 تا 0/18 گرم در هر متر مربع در سال

منکنز Mn از 0/018 تا 0/73 گرم در هر متر مربع در سال 

روی Zn از 0/018 تا 0/036 گرم در هر متر مربع در سال 

مس Cu از 0/0053 تا 0/029 گرم در هر متر مربع در سال 

جذب مواد مغذی توسط گیاهان:

گیاهان یون خاصی از مواد مغذ را می توانند جذب کنند که ما آن را در جدول زیر آورده ایم ،  در این میان ازت وضعیت خاصی را دارد و آن اینکه گیاه ازت را به دو صورت جذب می کند یکی آنیون -NO3 , nd و دیگربی کاتیون  +NH4 ، این دو نوع فرم ازت آثار محتلفی در متابولیسم گیاه و ریشه دارند

ازت N-No3نیترات 
ازت N+NH4آمونیوم 
فسفرP-H2po4دی هیدروژن فسفات 
فسفرP2-HPO4هیدروژن فسفات 
پتاسیم 

k

+Kپتاسیم 
 کلسیم Ca2+Caکلسیم 
 برون  BHBo3اسید بوریک 
 آهن Fe 2+Feفریک
 آهن Fe3+Feفروس
 منگنزMn2+Mnمنگنز 
روی  Z 2+Znروی 
 مس  Cu 2+Cu مس
مولیبدنMoO2+MoOمولیبدن

 

سرعت جذب مواد غذایی در طول رشد:

گیاهان مواد مغذی را در طول رشد خود با سرعت های مختلف جذب می کنند به طور کلی سرعت جذب مواد مغذی در ابتدای رشد گیاه کم است و با تولید میوه سرعت جذب افزایش میابد و قبل از درو کردن و برداشت محصول سرعت جذب مواد مغذی کاهش میابد به عنوان مثال گیاه در ابتدای رشد خود به ازت بیش تری نیاز دارد در حالی که گیاه در زمان تولید میوه به پتاسیم بیش تری نیاز دارد. 

دسترسی گیاه به مواد مغذی :

تمام مواد مغذی موجود در زمین و خاک توسط گاه جذب نمی شود و در واقع بیش تر مواد مغذی به صورت مواد معدنی و ارگانیک در خاک و زمین می مانند و مقدار کمی از آن جذب گیاه می شود

فرآیند هایی که مسئول این کار هستند به شرح زیر است 

 1. حل شدن مواد معدنی خاک 
 2. تعادل شیمیایی بین مواد مغذی که جذب ذرات خاک شده و محلول خاک (کاتیون های خاک )
 3. معدنی کردن مواد مغذی

pH خاک در تمام این فرآیند ها تاثیر گذار است و بنا براین نقش اساسی در قابل دسترس بودن مواد مغذی بازی می کند 

پارامتر های دیگری که بر قابل دسترس بودن مواد مغذی موثر است باکتری های ویژه ای هستند که ازت و فسفر را به صورت ماده معدنی در آورد و بین مواد مغذی درون خاک تعادل ایجاد می کند.

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.