فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود
کود اوره با پوشش گوگردی

کود اوره با پوشش گوگردی کودی است که از پاشیده شدن گوگرد مذاب و دانه های اوره گرانول تولید شده است

این کود به صورت آرام و در یک بازه 40 روزه اوره را در اختیار گیاه قرار می دهد.

به عبارت دیگر میزان جذب مواد مغذی موجود در کود ها را می توان  به روش شیمیایی و با کاهش محدودیت آن ها و با روش فیزیکی و با پوشش دادن کودها بهینه نمود . در این حالت میزان معرف کود نسبت به کود اوره و بدون پوشش به یک سوم    داد صرفه اقتصادی مهمی برای کشاورزی را در پی دارد. کود اوره با پوشش گوگرد موجب صرفه جویی در مصرف کود به میزان 70 درصد کاهش داد.

این کود یکی از منابع تامین ازت موردنیاز گیاه است.

مقدار کود اوره با پوشش گوگردی بطور متوسط یک کیلوگرم در هر 500 متر مربع برای گیاهان مختلف است.

  • با گذشت زمان ثابت شده است که تقاضا برای کود اوره با پوشش گوگردی در حال افزایش است.
  • پوشش گوگردی مقاومت کود را در برابر  شسته شدن توسط آب افزایش میدهد
  • پوشش گوگردی باعث می شود که مدت دسترسی گیاه به ازت افزایش یابد و احتمال سوخته شدن گیاه سلب دسترسی گیاه به ازت یش ازحد کمتر کند
  • این کود گوگردی باعث افزایش محصول حداققل به میزان 15 درصد می شود 
  • پوشش گوگردی نیاز گیاه به گوگرد را تامین می کند
  • گوگرد باعث اسیدی شدن خاک ده سرعت جذب ریز مغزی توسط گیاه افزایش می یابد
  • عنصر گوگرد در این کود به عنوان عامل آفت کش عمل می کند
  • کود اوره بدون پوشش باعث سخت شدن خاک و عدم نفوذ آب و آفت حاصل خیزی زمین می گردد. در حالیکه ان شکل با استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی بدلیل  ازت در آب بکلی می گردد
  • بازدهی یک کیسه اوره پوشش گوگردی 2 برابر بیش از کود اوره بدون پوشش گوگردی است.

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.