فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

ضربه 250cc سمیران

۱۸,۵۰۰ تومان

روغن ولک

۲۶,۰۰۰ تومان

قرص گاز سوز هلاک

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : جامد - حجم : 4 عدد قرص

۳۵,۰۰۰ تومان

سایپر مترین 250cc 10%EC مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : مایع - حجم : 250cc

۱۲,۵۰۰ تومان

سایپر مترین 10%EC مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : از بین برنده ی حشرات موزی - نوع ماده : مایع - حجم : 1L

۳۷,۰۰۰ تومان

دیمتوات EC%40

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1kg

۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس باغبان تاک

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۱۸,۰۰۰ تومان

کاربندازیم 60% WP مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1kg

۴۸,۰۰۰ تومان

کاپتان 50% WP مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1kg

۴۲,۰۰۰ تومان

کلرپریفوس40/8% EC(دورسبان) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 100cc

۷,۳۰۰ تومان

کلرپریفوس40/8% EC(دورسبان) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 250cc

۱۴,۵۰۰ تومان

کلرپریفوس40/8% EC(دورسبان) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۵۳,۰۰۰ تومان

سایپرمترین 40% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۸۹,۰۰۰ تومان

دی کلرووس 50% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۵۵,۰۰۰ تومان

دیازینون 60% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۹۴,۰۰۰ تومان

دلتامترین 2/5% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1L

۴۶,۰۰۰ تومان

ایمیدا کلوپرید 35% SC(کنفیدور) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 0.5L

۶۰,۰۰۰ تومان