فروشگاه اینترنتی مای سپنتا

فروشگاه اینترنتی مای سپنتا ، ورود

خمیر امحا

۱۷,۰۰۰ تومان

رول زرد 100 متری 15 سانتی

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد

تله موش ضربتی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۲۴,۰۰۰ تومان

چسب موش ترمینکس نبرد

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس باغبان تاک

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۱۸,۰۰۰ تومان

گوگرد سمیران

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1L

۳۲,۰۰۰ تومان

روغن امولسیون شونده (ولک) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1kg

۱۶,۵۰۰ تومان

کاربندازیم 60% WP مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد - حجم : 1kg

۴۲,۰۰۰ تومان

پرو پیکونازول 25% EC (تیلت) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 0.5L

۳۲,۰۰۰ تومان

ایپرودیون+کاربندازیم 52/5%wp(رورال تی اس) یک کیلویی مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : جامد

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کلرپریفوس40/8% EC(دورسبان) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 250cc

۱۳,۵۰۰ تومان

کلرپریفوس40/8% EC(دورسبان) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۵۳,۰۰۰ تومان

سایپرمترین 40% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 1L

۸۴,۰۰۰ تومان

دیازینون 60% EC مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 250cc

۲۵,۰۰۰ تومان

ایمیدا کلوپرید 35% SC(کنفیدور) مهان

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع - حجم : 0.5L

۶۰,۰۰۰ تومان

چسب موش چینی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

به زودی

چسب موش مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

به زودی

موش کش استرمی برم پلت 250گرمی ایتالیا

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد - حجم : 1kg

به زودی

موش کش استرمی بروم پلت مهان

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد - حجم : 1kg

به زودی

روغن ولک 6 لیتری

مشخصات محصول سم کشاورزی - مورد استفاده : آفات باغی - نوع : مایع

ناموجود

چسب موش کتابی

مشخصات محصول مورد استفاده : موش کش - نوع ماده : جامد

ناموجود

مایع فاضلاب سماک

مشخصات محصول مورد استفاده : فاضلاب - نوع ماده : مایع - حجم : 1L

ناموجود